Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.
Mục tiêu TP HCM có 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020
ĐINH LA THĂNG
Bí thư TP.HCM
"TPHCM khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để DN yên tâm hoạt động"
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Ngành nghề chi tiết

Chuyên mục: Danh mục ngành nghề
Ngành nghề chi tiết

         Số:337/QĐ-BKH                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Danh mục mã ngành

Chuyên mục: Danh mục ngành nghề
Danh mục mã ngành

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Cấp5 Tên ngành A NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN 01 Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên